TOHOKU FURUSATO HATSUDEN CORPO­­­­­­RATION 
Innovative ways for simple tasks
TOHOKU FURUSATO HATSUDEN CORPO­­­­­­RATION, 2021